Jevišovka
Naposledy aktualizováno: 11.5.2010

Vým?nné soubory 

     Také v letošním roce pokra?ujeme v půj?ování knih z vým?nného fondu M?stské knihovny v B?eclavi.  Z roku 2009 nám zůstávají celé 2 soubory, které obsahují celkem 282 knih a již v tomto týdnu jsme zapůj?ili další soubor, který obsahuje 216 knih různých žánrů. Znovu upozor?ujeme ?tená?e, že knihy z vým?nných fondů lze půj?ovat pouze na dobu 30 dnů, aby si tyto knihy mohlo zapůj?it co nejv?tší množství ?tená?ů.

 

Knihovna jako informa?ní centrum v obci

     V rámci služeb informa?ního centra nabízíme možnost zakoupení propaga?ních materiálů ve form? publikací, CD a DVD s tématikou o Jižní Morav?. 

DVD "Putování lednicko-valtickým areálem" v ?eském jazyce za 99,-K?

CD  "Moravská hymna" za 99,-K?

knihu "Moravské letopisy" za 249,-K?

knihu "Kam oko dohlédne" v ?eském i anglickém jazyce za 460,-K?

     Zájemci si mohou tyto materiály prohlédnout a zakoupit v dob? půj?ování v knihovn? a to nov? v úterý a ve ?tvrtek od 17 - 19 hodin a v sobotu od 15 - 17 hodin.

3. 9. 2009

Služba knihovny všem nezam?stnaným ob?anům

    Místní knihovna nabízí všem nezam?stnaným ob?anům ( podle statistiky ??adu práce v B?eclavi se jedná o celkem o 42  ob?anů, to je 17,65 % z celkového po?tu práceschopného obyvatelstva obce ?? 2. místo na okrese B?eclav )  možnost hledání pracovních míst na internetu a to zcela zdarma.

Zájemci o tuto službu se mohou dostavit do knihovny nejen v dobu výpůj?ní to je ve ?tvrtek od 17-  19 hod. a v sobotu od 15 ?? 17 hod., ale také v úterý od 17,30 do 19 hod.

V p?ípad? zájmu pomůžeme vytvo?it životopis a poradíme s výb?rem webových stránek, které se nabídkou práce zabývají.

18. 2. 2009  

 

Nová služba ?tená?ům

    Knihovna nabízí starším ?tená?ům novou službu knihovny - donáška knih do domu. Pokud budou mít ?tená?i zájem, po domluv? knihovnice doru?í knihy na ?tení a odnese již p?e?tené. Tuto službu lze zajistit telefonicky na tel. 605 221 971 nebo domluvit p?ímo v knihovn?.

V??ím, že tuto službu uvítají starší spoluob?ané, pro které je problém p?ijít do knihovny.

22. 5. 2008    knihovnice  

 

Nové knihy v knihovn? na za?átku roku 2008

Naši ?tená?i se již te? mohou t?šit na 7. díl Harryho Pottera, který by m?la knihovna obdržet do konce ledna 2008.

První nákup knih byly knihy zlevn?né, ale p?esto velmi lákavé a ?tivé.

Pro d?ti do 6 let můžeme již te? nabídnout krásn? ilustrované Bajky z celého sv?ta nebo pro milovníky zví?at 365 zajímavostí o zví?atech.

Také milovníci pohádek si p?ijdou na své ?? lákavé knihy Pokladnice pohádek nebo Z pohádky do pohádky obsahují velké množství pohádek a ilustrací pro nejmenší poslucha?e a ?tená?e. Nejmenším je také ur?ena kniha Kdosi hraje, nezlobí. Tu ocení jist? i maminky našich nejmenších.

Starším ?tená?ům jsou ur?eny napínavé p?íb?hy Hleda?i pokladů, Trose?níci anebo Mých prvních 1000 slov ?? anglický ilustrovaný slovník pro žáky.

Dosp?lým ?tená?ům nabídneme Stíny v zrcadle, Páni od stavu, Psanci, Jenom ty, Půlno?ní slib, Léka?ku nebo Lásku, ne válku. Knihy zamilované, napínavé, tajemné.

Pro ty, kte?í si rádi knihy prohlížejí jsou ur?eny dv? publikace plné fotografií z prost?edí nám velmi známého :

Morava krásná zem?.

Krásy Moravy

Navštivte naši knihovnu, obnovte si ?lenství pro rok 2008, pop?. sta?te se ?tená?em naší knihovny a pro volné chvíle najdete zde velké množství zábavy.

27.1.2008

 


Vým?nný fond z M?stské knihovny B?eclav

Pro všechny naše ?tená?e jsme zajistili dne 12.12.2007 vým?nu souboru vým?nného fondu knih. Celkem bylo dovezeno dalších 196 titulů různých žánrů. V??ím, že si naši ?tená?i vyberou knihu podle svého zájmu. T?šíme se na vaši návšt?vu.

?asopisy, které odebírá a půj?uje naše knihovna

Bravo a Bravo Girl, Biblio, Byt magazín, Cestopisy, Cinema, Dieta, Dívka, Dům-byt-zahrada, Fit styl, Flóra, Hair, Juicy, Lidé a zem?, Magazín pro TOP dívky, Maminka, Moje zdraví, Náš milá?ek, P?kné bydlení, Praktik, Rady pro hobby, Science, Sirius, Zahrádká?, Zdraví, Zem? sv?ta. ?asopisy, stejn? jako knihy, jsou půj?ovány na dobu max. 30 dnů.

Knihovna je otev?ená:

ve ?tvrtek od 17 - 19 hodin
v sobotu od 15 - 17 hodin

V této dob? je možné vypůj?it si knihy a ?asopisy různých žánrů nejen z fondu naší knihovny, ale také z vým?nného fondu M?stské knihovny B?eclav.

Stav knižního fondu naší knihovny byl k 31.12.2006 celkem 5 069 svazků, z vým?nného fondu máme v sou?asné dob? zapůj?eno celkem 301 knih a knihovna může nabídnout 24 titulů různých ?asopisů.

Zárove? mohou ?tená?i i ne?tená?i v průb?hu výpůj?ní doby " brouzdat " na internetu. Od za?átku letošního roku nabízí knihovna již 3 internetové stanice.

Žádáme ?tená?e a návšt?vníky knihovny, aby si důkladn? prostudovali nejen výpůj?ní ?ád knihovny, ale také ceník a provozní ?ád internetové studovny. Vše najdete v knihovn?, pop?. na našich webových stránkách.