Jevišovka
Naposledy aktualizováno: 11.5.2010

Hodnocení ?innosti Místní knihovny Jevišovka za rok 2008

 

      Nejlépe lze provést zhodnocení ?innosti knihovny v porovnání s knihovnami ve stejné kategorii v našem okrese a porovnáním s ?inností v roce p?edchozím. Naše knihovna spadá do kategorie knihoven v obcích od 500 do 1000 obyvatel. P?estože v roce 2008 stoupl po?et obyvatel o 30 ( což je za poslední období nejv?tší ro?ní nárůst) vykazovala knihovna dobré výsledky a v n?kolika kategoriích i zlepšení.Po?et obyvatel v roce 2008 byl 604 ?? 20. místo v kategorii. Celkový fond knihovny 5 186 knihovních jednotek, což je v kategorii 8. místo, po?et svazků na 1 obyvatele obce 8,6  ?? 4 . místo. Po?et návšt?vníků knihovny celkem 1 785 oproti roku 2007, kdy naši knihovnu navštívilo 1573 návšt?vníků a 1. místo jsem si udrželi. Po?et ?tená?ů 127 ?? 1. místo v kategorii, po?et ?tená?ů do 15 let ?? celkem 44 ( zlepšení o 11 ?tená?ů) místo 3. Procento ?tená?ů z po?tu obyvatel ?? 21,0 % - 1. místo. Celkem bylo vypůj?eno 4 669 knih a ?asopisů  ( zvýšení o 401 ), místo 1. Výpůj?ky ?asopisů byly vždy v naší knihovn? oblíbené, celkem bylo za rok vypůj?eno 981 ?asopisů, op?t 1. místo v kategorii. Po?et výpůj?ek na jednoho obyvatele obce 7,7 ?? a místo 1. Návšt?vníků internetu za rok 2008 bylo celkem 704 a obhájeno 1. místo.

Knihovna používá knihovní systém LANius, který jsem v lo?ském roce mohly rozší?it o modul  revize knihovního fondu díky dotaci z grantového programu Ministerstva kultury VISK 3 ( Ve?ejné informa?ní služby knihoven ).

    Tolik z materiálu Ve?ejné knihovny regionu B?eclavska v roce 2008 vydaného M?stskou knihovnou B?eclav.

     Jelikož naše obec se v roce 2008 zú?astnila okresního kola sout?že Vesnice roku 2008, také knihovna v této sout?ži hraje důležitou roli. Hodnocení komise bylo kladné a ?estné uznání za obnovu p?íhrani?í obec  obdržela také za ?innost knihovny.

     Moravská zemská knihovna v Brn? p?edala knihovnici  Pod?kování za velmi dobrou práci a úsp?šnou reprezentaci jihomoravských knihoven v celostátní sout?ži Knihovna roku 2007. V posledním ?ísle ?asopisu DUHA, kde vychází informace o knihách a knihovnách z Moravy ?. 4/2008 m?la možnost knihovnice p?edstavit naši knihovnu ostatním ?tená?ům a knihovníkům.

     Na žádost PhDr. Evy Marvanové, která je pracovnicí Knihovnického institutu Národní knihovny ?R poskytla knihovnice informace o Chorvatských kulturních dnech v Jevišovce, a o život? Chorvatů v naší obci pro Bulletiin SKIP ?? zvláštní ?íslo 2008 ro?ník 17, který se zabývá Chorvatským knihovnictvím.

     Na záv?r roku 2008 obdržela knihovnice ?estné uznání zastupitelstva obce Jevišovka za 30 let p?íkladné a ob?tavé práce v místní knihovn?.

 

Knihovna je i nadále otev?ená vždy ve ?tvrtek od 17 ?? 19 hodin a v sobotu od 15 ?? 17 hodin.V tuto dobu je možno si vypůj?it knihy a ?asopisy různých žánrů, ale také ?? brouzdat ?? na internetu. Velkou výhodou pro naše ?tená?e je nejen sobotní půj?ování, ale také stále nové vým?nné soubory knih různých žánrů. Knihovna nabízí starším ?tená?ům novou službu knihovny - donáška knih do domu. Pokud budou mít ?tená?i zájem, po domluv? knihovnice doru?í knihy na ?tení a odnese již p?e?tené. Tuto službu lze zajistit telefonicky nebo domluvit p?ímo v knihovn?. Každý návšt?vník naší knihovny si ur?it? vybere podle svého zájmu.

V Jevišovce 14. 4. 2009                                             za MK Jevišovka Božena Bošiaková, knihovnice

 

     Moravská zemská knihovna v Brn?

ud?lila knihovnici Božen? Bošiakové

Pod?kování

za velmi dobrou práci a úsp?šnou reprezentaci jihomoravských knihoven v celostátní sout?ži Knihovna roku 2007. P?i slavnostním p?edání knihovnice seznámila p?ítomné profesionální knihovníky Jihomoravského kraje s ?inností naší knihovny.                                                    13.11.2008

 

Místní knihovna Jevišovka v roce 2007

 

    Po obdržení p?ehledu Ve?ejné knihovny regionu B?eclavska v roce 2007 můžeme zhodnotit ?innost naší knihovny v lo?ském roce.

     Naše knihovna je za?azena do kategorie knihoven neprofesionálních a podle po?tu obyvatel v obci do druhé kategorie s po?tem obyvatel od 501 do 1000.

     Ke konci roku 2007 bylo v naší obci trvale hlášeno 575 obyvatel a knihovna vykazovala celkem  5039 svazků. V po?tu obyvatel jsme ve své kategorii na 20. míst? a v celkovém fondu knihoven na 10. míst?.

Po?tem svazků na jednoho obyvatele jsme v hodnocení knihoven obsadili 3.místo s 8,8 svazky na 1 obyvatele. Po?tem výpůj?ek celkem 4268 jsme se umístili na 1. míst? a v po?tu výpůj?ek na jednoho obyvatele 7,4 také na míst? prvním !

   Také výpůj?ky ?asopisů jsou v naší knihovn? oblíbené ?? celkový po?et 826 ?asopisů a hezké 1.místo.

Knihovna m?la v roce 2007 zaregistrovaných 126 ?tená?ů ?? op?t 1. místo a celkovým procentem ?tená?ů z po?tu obyvatel obce  21,9 % jsme v kategorii obsadili zase 1.místo. Ovšem v kategorii d?tských ?tená?ů s po?tem celkem 33 jsem se umístili na 4. míst?. D?tských ?tená?ů by ur?it? m?lo v p?íštím roce být více, máme rezervy.

Naši knihovnu navštívilo v roce 2007 celkem 1573 návšt?vníků ?? a zase 1.místo v kategorii.

     Nedílnou sou?ástí knihovny je již n?kolik let ve?ejný internet. Knihovna poskytuje tuto službu nejen svým ?tená?ům, ale i ostatním ob?anům a návšt?vníkům knihovny a to od ?íjna 2006 zcela zdarma. Tém?? pravideln? jsou v dob? půj?ování již t?i internetové stanice nep?etržit? obsazeny.

      Také v tomto hodnocení jsme obsadili ve své kategorii 1.místo s po?tem 719 návšt?vníků internetu v roce 2007.

Kulturních a vzd?lávacích akcí bylo celkem 7, hezké 3. místo v kategorii.

 

Tolik z materiálu Ve?ejné knihovny regionu B?eclavska v roce 2007 vydaného M?stskou knihovnou B?eclav.

     Knihovna je i nadále otev?ená vždy ve ?tvrtek od 17 ?? 19 hodin a v sobotu od 15 ?? 17 hodin.V tuto dobu je možno si vypůj?it knihy a ?asopisy různých žánrů, ale také ?? brouzdat ?? na internetu.

Velkou výhodou pro naše ?tená?e je nejen sobotní půj?ování, ale také stále nové vým?nné soubory knih různých žánrů. Každý návšt?vník naší knihovny si ur?it? vybere podle svého zájmu.

T?šíme se na Vaši návšt?vu.  

 Za MK Jevišovka  Božena Bošiaková  12. 4. 2008

 

Knihovna roku 2007

Dne 4. ?íjna se konalo v budov? Národní knihovny ?R v pražském Klementinu slavnostní vyhlášení celostátní sout?že Knihovna roku 2007. Pozváni byli knihovníci a p?edstavitelé obcí, jejichž knihovny zvít?zily v krajských kolech. Finalistou Jihomoravského kraje se stala naše knihovna.

Slavnostnímu vyhlášení p?edcházela prohlídka výstavy bible Codex Gigas ?? ?áblova bible, která je v sou?asné dob? ve st?edu kulturního d?ní v naší zemi..

Slavnost byla zahájena v 11 hodin dopoledne v p?ekrásném prost?edí Zrcadlové kaple Klementina textem Chvála knihovníka, který p?ednesl pan Alois Švehlík, ?len ?inohry ND. Po p?edstavení a p?ivítání významných hostů z Ministerstva kultury, pod jehož záštitou tato sout?ž probíhá, a p?edstavitelů různých kulturních institucí došlo k prvnímu slavnostnímu okamžiku - k p?edání dekretů ?editeli NK v Praze (do seznamu Pam?ť sv?ta, který Organizace Spojených národů pro výchovu, v?du a kulturu ??UNESCO- založila p?ed patnácti lety, byla letos poprvé zapsána i ?eská republika, jde o kolekci rukopisů z období ?eské reformace a o soubor periodik, která v letech 1918 až 1945 v tehdejším ?eskoslovensku vydávali ruští, ukrajinští a b?loruští emigranti. Oba soubory jsou uchovány ve fondech Národní knihovny ?R).

Následovalo vyhlášení výsledků sout?že Knihovna roku 2007. Všichni netrp?liv? o?ekávali, kdo se stane letošním vít?zem, každý doufal, že práv? ta jeho knihovna bude ta ocen?ná, což samoz?ejm? není možné. Ceny p?edal první nám?stek ministra kultury František Mikeš. Celkem 11 knihoven obdrželo za svou ?innost ?estná uznání a mezi nimi byla i ta naše.Na 1. místo jsme nedosáhli, p?esto můžeme mluvit o velikém vít?zství. V celé republice je asi 6 000 knihoven, n?kolik desítek se jich dostane do krajských kol a jenom 12 do kola celostátního. A MK Jevišovka byla mezi nimi. Je to obrovský úsp?ch, který ale její ?tená?e ur?it? nep?ekvapí, protože dob?e v?dí, že si knihovnice, paní Božena Bošiaková, toto ocen?ní za svou mnohaletou výbornou práci právem zasloužila. Vít?zem byla vyhlášena MLK Bory.

Zvuk varhan doprovázel i zakon?il celou velmi slavností a p?íjemnou akci. Pokra?ování bylo už prozai?t?jší, na rautu m?li knihovníci ?as popovídat si o své práci a prožít si radost ze svého úsp?chu.

??Delegace?? naší obce ?? knihovnice B. Bošiaková, starosta M. Vago, místostarosta J. Ti?er a kroniká?ka J. Radkovi?ová zakon?ili slavnostní den procházkou po historickém centru Prahy.

Paní B. Bošiakové, KNIHOVNICI naší obce, k tomuto velikému úsp?chu blahop?eji a myslím, že nejenom jménem svým, ale samoz?ejm? jménem p?edstavitelů obce, ?tená?ů i všech ob?anů. P?eji hodn? sil a nových nápadů do p?íští práce. Jitka Radkovi?ová

 

 

Historie knihovny v Jevišovce ....

První zápis v p?írůstkovém seznamu knih naší knihovny je s datem 3.listopadu 1964. V této dob? se knihovna nacházela v prostorách kulturního domu a mohla nabídnout svým ?tená?ům výb?r ze 600 svazků knih různého žánru. Knihovnu vedly postupn? u?itelky Základní školy v Jevišovce sl. Majka Motková, Helena Tinková a p. u?itelka Růžena Mrenicová.
Další zápisy v seznamu z roku 1967- 1972 sv?d?í o postupném dopl?ování fondu knihovny. Již od roku 1967 je veden Deník pro místní lidové knihovny s p?ehledem vypůj?ených knih a po?tem ?tená?ů. Jenom pro zajímavost uvedu n?kolik ?ísel z ??Deníku??z roku 1968. Knihovna m?la celkem 1128 knih a v roce 1968 vypůj?ila celkem 1195 knih celkem 75 ?tená?ům, z toho 58 d?tem do 15 let. V letech 1971 ?? 1974 knihovna nevykazovala žádnou ?innost, p?estože Okresní knihovna B?eclav apelovala na Místní národní výbor v Jevišovce, aby ?innost knihovny obnovil.
Pro zlepšení prostor pro ?innost knihovny vybralo vedení obce suterénní byt pod MNV, kde byly dv? místnosti a s pomocí OK B?eclav vybavili knihovnu novými d?ev?nými regály pro knihy.
V roce 1975 se do naší obce p?ist?hoval p. Hönig , vášnivý ?tená? a ochotný důchodce, který se knihovny ujal a pod jeho vedením za?ala nová etapa. Za plné podpory MNV Jevišovka a OK B?eclav se rozší?il knižní fond na 2321 svazků, po?et ?tená?ů vzrostl na 178, z toho 83 d?tí.
Neuplynulo dlouho a p?išlo další st?hování do nových prostor ?? tentokrát do domu vedle bývalého MNV, kde získala knihovna pro svoji ?innost v?tší prostory a mnohem lepší dostupnost pro starší ob?any.
Na konci roku 1978 se rozhodl p. Hönig definitivn? odejít do důchodu a knihovnu p?edal sou?asné knihovnici. Knihovna byla p?ipravena zú?astnit se sout?ží a také se tak stalo. V lednu 1980 obdržela knihovna Uznání Okresního národního výboru v sout?ži Budujeme vzornou lidovou knihovnu a tímto se zavázala k výchov? budoucích generací a rozvoji kulturního života v obci.

Nyní se knihovna nachází v budov? obecního ú?adu.
Od 1.1.1979 do roku 1993 spravovala knihovnu Okresní, pozd?ji M?stská knihovna B?eclav. Centráln? nakupovala a dopl?ovala knižní fond knihoven. V roce 1983 provedly pracovnice OK celkovou revizi knižního fondu a roce 1990 vy?azení zastaralé literatury do tzv. rezervního fondu. V roce 1991 prob?hla další celková revize s následným vy?azením poškozených knih.
Zp?t správu knihovny p?evzala Obec Jevišovka v roce 1993 a knihovna se stala jejím majetkem.
Každoro?n? obec ve svém rozpo?tu p?id?lí finan?ní ?ástku na nákup literatury a ?asopisů, na mzdu knihovnice, na ostatní náklady pro knihovnu ( obaly, kancelá?ské pot?eby, tiskopisy apod.).
V ?ervnu 2001 byli knihovníci seznámeni s celostátní akcí Internet do knihoven, s možností získat dotaci na nákup výpo?etní techniky a s programem LANIUS, který se používá pro automatické půj?ování knih a vyhledávání v katalogu knihovny.
Do konce roku 2001 naše obec obdržela pro knihovnu grant Ministerstva kultury ?R v rámci programu ??Ve?ejné informa?ní služby knihoven?? na za?ízení Internetu pro knihovnu. Byly z?ízeny dv? internetové stanice s tiskárnou a jedna stanice pro zpracovávání knižního fondu v integrovaném knihovním systému LANIUS.

Od roku 2006 naše knihovna p?ešla na pln? automatizovaný výpůj?ní protokol a ?tená?i se u?í používat k vyhledávání knih katalog ON LINE.

Místní knihovna Jevišovka v roce 2006

Po obdržení p?ehledu Ve?ejné knihovny regionu B?eclavska v roce 2006 můžeme zhodnotit ?innost naší knihovny v lo?ském roce.

Naše knihovna je za?azena do kategorie knihoven neprofesionálních a podle po?tu obyvatel v obci do druhé kategorie s po?tem obyvatel od 501 do 1000.

Ke konci roku 2006 bylo v naší obci trvale hlášeno 571 obyvatel a knihovna vykazovala celkem 5069 svazků. V po?tu obyvatel jsme ve své kategorii na 20. míst? a v celkovém fondu knihoven na 8. míst?.

Po?tem svazků na jednoho obyvatele jsme v hodnocení knihoven obsadili 3.místo s 8,9 svazky na 1 obyvatele. Po?tem výpůj?ek celkem 4135 jsme se umístili na 1. míst? a v po?tu výpůj?ek na jednoho obyvatele 7,2 také na míst? prvním !

Také výpůj?ky ?asopisů jsou v naší knihovn? oblíbené ?? celkový po?et 717 ?asopisů a hezké 2.místo.

Knihovna m?la v roce 2006 zaregistrovaných 126 ?tená?ů ?? op?t 1. místo a celkovým procentem ?tená?ů z po?tu obyvatel obce 22,1 % jsme v kategorii obsadili zase 1.místo.

Naši knihovnu navštívilo v roce 2006 celkem 1380 návšt?vníků ?? a zase 1.místo v kategorii.

Nedílnou sou?ástí knihovny je již n?kolik let ve?ejný internet. Knihovna poskytuje tuto službu nejen svým ?tená?ům, ale i ostatním ob?anům a návšt?vníkům knihovny a to od ?íjna 2006 zcela zdarma. Tém?? pravideln? jsou v dob? půj?ování ob? internetové stanice nep?etržit? obsazeny.

Také v tomto hodnocení jsme obsadili ve své kategorii 1.místo s po?tem 512 návšt?vníků internetu v roce 2006.

Tolik z materiálu Ve?ejné knihovny regionu B?eclavska v roce 2006 vydaného M?stskou knihovnou B?eclav.

Knihovna je i nadále otev?ená vždy ve ?tvrtek od 17 ?? 19 hodin a v sobotu od 15 ?? 17 hodin.

V tuto dobu je možno si vypůj?it knihy a ?asopisy různých žánrů, ale také ?? brouzdat ?? na internetu.