Jevišovka
Naposledy aktualizováno: 11.5.2010

Hodnocení činnosti Místní knihovny Jevišovka za rok 2008

 

      Nejlépe lze provést zhodnocení činnosti knihovny v porovnání s knihovnami ve stejné kategorii v našem okrese a porovnáním s činností v roce předchozím. Naše knihovna spadá do kategorie knihoven v obcích od 500 do 1000 obyvatel. Přestože v roce 2008 stoupl počet obyvatel o 30 ( což je za poslední období největší roční nárůst) vykazovala knihovna dobré výsledky a v několika kategoriích i zlepšení.Počet obyvatel v roce 2008 byl 604 – 20. místo v kategorii. Celkový fond knihovny 5 186 knihovních jednotek, což je v kategorii 8. místo, počet svazků na 1 obyvatele obce 8,6  – 4 . místo. Počet návštěvníků knihovny celkem 1 785 oproti roku 2007, kdy naši knihovnu navštívilo 1573 návštěvníků a 1. místo jsem si udrželi. Počet čtenářů 127 – 1. místo v kategorii, počet čtenářů do 15 let – celkem 44 ( zlepšení o 11 čtenářů) místo 3. Procento čtenářů z počtu obyvatel – 21,0 % - 1. místo. Celkem bylo vypůjčeno 4 669 knih a časopisů  ( zvýšení o 401 ), místo 1. Výpůjčky časopisů byly vždy v naší knihovně oblíbené, celkem bylo za rok vypůjčeno 981 časopisů, opět 1. místo v kategorii. Počet výpůjček na jednoho obyvatele obce 7,7 – a místo 1. Návštěvníků internetu za rok 2008 bylo celkem 704 a obhájeno 1. místo.

Knihovna používá knihovní systém LANius, který jsem v loňském roce mohly rozšířit o modul  revize knihovního fondu díky dotaci z grantového programu Ministerstva kultury VISK 3 ( Veřejné informační služby knihoven ).

    Tolik z materiálu Veřejné knihovny regionu Břeclavska v roce 2008 vydaného Městskou knihovnou Břeclav.

     Jelikož naše obec se v roce 2008 zúčastnila okresního kola soutěže Vesnice roku 2008, také knihovna v této soutěži hraje důležitou roli. Hodnocení komise bylo kladné a Čestné uznání za obnovu příhraničí obec  obdržela také za činnost knihovny.

     Moravská zemská knihovna v Brně předala knihovnici  Poděkování za velmi dobrou práci a úspěšnou reprezentaci jihomoravských knihoven v celostátní soutěži Knihovna roku 2007. V posledním čísle časopisu DUHA, kde vychází informace o knihách a knihovnách z Moravy č. 4/2008 měla možnost knihovnice představit naši knihovnu ostatním čtenářům a knihovníkům.

     Na žádost PhDr. Evy Marvanové, která je pracovnicí Knihovnického institutu Národní knihovny ČR poskytla knihovnice informace o Chorvatských kulturních dnech v Jevišovce, a o životě Chorvatů v naší obci pro Bulletiin SKIP – zvláštní číslo 2008 ročník 17, který se zabývá Chorvatským knihovnictvím.

     Na závěr roku 2008 obdržela knihovnice Čestné uznání zastupitelstva obce Jevišovka za 30 let příkladné a obětavé práce v místní knihovně.

 

Knihovna je i nadále otevřená vždy ve čtvrtek od 17 – 19 hodin a v sobotu od 15 – 17 hodin.V tuto dobu je možno si vypůjčit knihy a časopisy různých žánrů, ale také „ brouzdat “ na internetu. Velkou výhodou pro naše čtenáře je nejen sobotní půjčování, ale také stále nové výměnné soubory knih různých žánrů. Knihovna nabízí starším čtenářům novou službu knihovny - donáška knih do domu. Pokud budou mít čtenáři zájem, po domluvě knihovnice doručí knihy na čtení a odnese již přečtené. Tuto službu lze zajistit telefonicky nebo domluvit přímo v knihovně. Každý návštěvník naší knihovny si určitě vybere podle svého zájmu.

V Jevišovce 14. 4. 2009                                             za MK Jevišovka Božena Bošiaková, knihovnice

 

     Moravská zemská knihovna v Brně

udělila knihovnici Boženě Bošiakové

Poděkování

za velmi dobrou práci a úspěšnou reprezentaci jihomoravských knihoven v celostátní soutěži Knihovna roku 2007. Při slavnostním předání knihovnice seznámila přítomné profesionální knihovníky Jihomoravského kraje s činností naší knihovny.                                                    13.11.2008

 

Místní knihovna Jevišovka v roce 2007

 

    Po obdržení přehledu Veřejné knihovny regionu Břeclavska v roce 2007 můžeme zhodnotit činnost naší knihovny v loňském roce.

     Naše knihovna je zařazena do kategorie knihoven neprofesionálních a podle počtu obyvatel v obci do druhé kategorie s počtem obyvatel od 501 do 1000.

     Ke konci roku 2007 bylo v naší obci trvale hlášeno 575 obyvatel a knihovna vykazovala celkem  5039 svazků. V počtu obyvatel jsme ve své kategorii na 20. místě a v celkovém fondu knihoven na 10. místě.

Počtem svazků na jednoho obyvatele jsme v hodnocení knihoven obsadili 3.místo s 8,8 svazky na 1 obyvatele. Počtem výpůjček celkem 4268 jsme se umístili na 1. místě a v počtu výpůjček na jednoho obyvatele 7,4 také na místě prvním !

   Také výpůjčky časopisů jsou v naší knihovně oblíbené – celkový počet 826 časopisů a hezké 1.místo.

Knihovna měla v roce 2007 zaregistrovaných 126 čtenářů – opět 1. místo a celkovým procentem čtenářů z počtu obyvatel obce  21,9 % jsme v kategorii obsadili zase 1.místo. Ovšem v kategorii dětských čtenářů s počtem celkem 33 jsem se umístili na 4. místě. Dětských čtenářů by určitě mělo v příštím roce být více, máme rezervy.

Naši knihovnu navštívilo v roce 2007 celkem 1573 návštěvníků – a zase 1.místo v kategorii.

     Nedílnou součástí knihovny je již několik let veřejný internet. Knihovna poskytuje tuto službu nejen svým čtenářům, ale i ostatním občanům a návštěvníkům knihovny a to od října 2006 zcela zdarma. Téměř pravidelně jsou v době půjčování již tři internetové stanice nepřetržitě obsazeny.

      Také v tomto hodnocení jsme obsadili ve své kategorii 1.místo s počtem 719 návštěvníků internetu v roce 2007.

Kulturních a vzdělávacích akcí bylo celkem 7, hezké 3. místo v kategorii.

 

Tolik z materiálu Veřejné knihovny regionu Břeclavska v roce 2007 vydaného Městskou knihovnou Břeclav.

     Knihovna je i nadále otevřená vždy ve čtvrtek od 17 – 19 hodin a v sobotu od 15 – 17 hodin.V tuto dobu je možno si vypůjčit knihy a časopisy různých žánrů, ale také „ brouzdat “ na internetu.

Velkou výhodou pro naše čtenáře je nejen sobotní půjčování, ale také stále nové výměnné soubory knih různých žánrů. Každý návštěvník naší knihovny si určitě vybere podle svého zájmu.

Těšíme se na Vaši návštěvu.  

 Za MK Jevišovka  Božena Bošiaková  12. 4. 2008

 

Knihovna roku 2007

Dne 4. října se konalo v budově Národní knihovny ČR v pražském Klementinu slavnostní vyhlášení celostátní soutěže Knihovna roku 2007. Pozváni byli knihovníci a představitelé obcí, jejichž knihovny zvítězily v krajských kolech. Finalistou Jihomoravského kraje se stala naše knihovna.

Slavnostnímu vyhlášení předcházela prohlídka výstavy bible Codex Gigas – Ďáblova bible, která je v současné době ve středu kulturního dění v naší zemi..

Slavnost byla zahájena v 11 hodin dopoledne v překrásném prostředí Zrcadlové kaple Klementina textem Chvála knihovníka, který přednesl pan Alois Švehlík, člen činohry ND. Po představení a přivítání významných hostů z Ministerstva kultury, pod jehož záštitou tato soutěž probíhá, a představitelů různých kulturních institucí došlo k prvnímu slavnostnímu okamžiku - k předání dekretů řediteli NK v Praze (do seznamu Paměť světa, který Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu –UNESCO- založila před patnácti lety, byla letos poprvé zapsána i Česká republika, jde o kolekci rukopisů z období české reformace a o soubor periodik, která v letech 1918 až 1945 v tehdejším Československu vydávali ruští, ukrajinští a běloruští emigranti. Oba soubory jsou uchovány ve fondech Národní knihovny ČR).

Následovalo vyhlášení výsledků soutěže Knihovna roku 2007. Všichni netrpělivě očekávali, kdo se stane letošním vítězem, každý doufal, že právě ta jeho knihovna bude ta oceněná, což samozřejmě není možné. Ceny předal první náměstek ministra kultury František Mikeš. Celkem 11 knihoven obdrželo za svou činnost čestná uznání a mezi nimi byla i ta naše.Na 1. místo jsme nedosáhli, přesto můžeme mluvit o velikém vítězství. V celé republice je asi 6 000 knihoven, několik desítek se jich dostane do krajských kol a jenom 12 do kola celostátního. A MK Jevišovka byla mezi nimi. Je to obrovský úspěch, který ale její čtenáře určitě nepřekvapí, protože dobře vědí, že si knihovnice, paní Božena Bošiaková, toto ocenění za svou mnohaletou výbornou práci právem zasloužila. Vítězem byla vyhlášena MLK Bory.

Zvuk varhan doprovázel i zakončil celou velmi slavností a příjemnou akci. Pokračování bylo už prozaičtější, na rautu měli knihovníci čas popovídat si o své práci a prožít si radost ze svého úspěchu.

„Delegace“ naší obce – knihovnice B. Bošiaková, starosta M. Vago, místostarosta J. Tičer a kronikářka J. Radkovičová zakončili slavnostní den procházkou po historickém centru Prahy.

Paní B. Bošiakové, KNIHOVNICI naší obce, k tomuto velikému úspěchu blahopřeji a myslím, že nejenom jménem svým, ale samozřejmě jménem představitelů obce, čtenářů i všech občanů. Přeji hodně sil a nových nápadů do příští práce. Jitka Radkovičová

 

 

Historie knihovny v Jevišovce ....

První zápis v přírůstkovém seznamu knih naší knihovny je s datem 3.listopadu 1964. V této době se knihovna nacházela v prostorách kulturního domu a mohla nabídnout svým čtenářům výběr ze 600 svazků knih různého žánru. Knihovnu vedly postupně učitelky Základní školy v Jevišovce sl. Majka Motková, Helena Tinková a p. učitelka Růžena Mrenicová.
Další zápisy v seznamu z roku 1967- 1972 svědčí o postupném doplňování fondu knihovny. Již od roku 1967 je veden Deník pro místní lidové knihovny s přehledem vypůjčených knih a počtem čtenářů. Jenom pro zajímavost uvedu několik čísel z „Deníku“z roku 1968. Knihovna měla celkem 1128 knih a v roce 1968 vypůjčila celkem 1195 knih celkem 75 čtenářům, z toho 58 dětem do 15 let. V letech 1971 – 1974 knihovna nevykazovala žádnou činnost, přestože Okresní knihovna Břeclav apelovala na Místní národní výbor v Jevišovce, aby činnost knihovny obnovil.
Pro zlepšení prostor pro činnost knihovny vybralo vedení obce suterénní byt pod MNV, kde byly dvě místnosti a s pomocí OK Břeclav vybavili knihovnu novými dřevěnými regály pro knihy.
V roce 1975 se do naší obce přistěhoval p. Hönig , vášnivý čtenář a ochotný důchodce, který se knihovny ujal a pod jeho vedením začala nová etapa. Za plné podpory MNV Jevišovka a OK Břeclav se rozšířil knižní fond na 2321 svazků, počet čtenářů vzrostl na 178, z toho 83 dětí.
Neuplynulo dlouho a přišlo další stěhování do nových prostor – tentokrát do domu vedle bývalého MNV, kde získala knihovna pro svoji činnost větší prostory a mnohem lepší dostupnost pro starší občany.
Na konci roku 1978 se rozhodl p. Hönig definitivně odejít do důchodu a knihovnu předal současné knihovnici. Knihovna byla připravena zúčastnit se soutěží a také se tak stalo. V lednu 1980 obdržela knihovna Uznání Okresního národního výboru v soutěži Budujeme vzornou lidovou knihovnu a tímto se zavázala k výchově budoucích generací a rozvoji kulturního života v obci.

Nyní se knihovna nachází v budově obecního úřadu.
Od 1.1.1979 do roku 1993 spravovala knihovnu Okresní, později Městská knihovna Břeclav. Centrálně nakupovala a doplňovala knižní fond knihoven. V roce 1983 provedly pracovnice OK celkovou revizi knižního fondu a roce 1990 vyřazení zastaralé literatury do tzv. rezervního fondu. V roce 1991 proběhla další celková revize s následným vyřazením poškozených knih.
Zpět správu knihovny převzala Obec Jevišovka v roce 1993 a knihovna se stala jejím majetkem.
Každoročně obec ve svém rozpočtu přidělí finanční částku na nákup literatury a časopisů, na mzdu knihovnice, na ostatní náklady pro knihovnu ( obaly, kancelářské potřeby, tiskopisy apod.).
V červnu 2001 byli knihovníci seznámeni s celostátní akcí Internet do knihoven, s možností získat dotaci na nákup výpočetní techniky a s programem LANIUS, který se používá pro automatické půjčování knih a vyhledávání v katalogu knihovny.
Do konce roku 2001 naše obec obdržela pro knihovnu grant Ministerstva kultury ČR v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ na zařízení Internetu pro knihovnu. Byly zřízeny dvě internetové stanice s tiskárnou a jedna stanice pro zpracovávání knižního fondu v integrovaném knihovním systému LANIUS.

Od roku 2006 naše knihovna přešla na plně automatizovaný výpůjční protokol a čtenáři se učí používat k vyhledávání knih katalog ON LINE.

Místní knihovna Jevišovka v roce 2006

Po obdržení přehledu Veřejné knihovny regionu Břeclavska v roce 2006 můžeme zhodnotit činnost naší knihovny v loňském roce.

Naše knihovna je zařazena do kategorie knihoven neprofesionálních a podle počtu obyvatel v obci do druhé kategorie s počtem obyvatel od 501 do 1000.

Ke konci roku 2006 bylo v naší obci trvale hlášeno 571 obyvatel a knihovna vykazovala celkem 5069 svazků. V počtu obyvatel jsme ve své kategorii na 20. místě a v celkovém fondu knihoven na 8. místě.

Počtem svazků na jednoho obyvatele jsme v hodnocení knihoven obsadili 3.místo s 8,9 svazky na 1 obyvatele. Počtem výpůjček celkem 4135 jsme se umístili na 1. místě a v počtu výpůjček na jednoho obyvatele 7,2 také na místě prvním !

Také výpůjčky časopisů jsou v naší knihovně oblíbené – celkový počet 717 časopisů a hezké 2.místo.

Knihovna měla v roce 2006 zaregistrovaných 126 čtenářů – opět 1. místo a celkovým procentem čtenářů z počtu obyvatel obce 22,1 % jsme v kategorii obsadili zase 1.místo.

Naši knihovnu navštívilo v roce 2006 celkem 1380 návštěvníků – a zase 1.místo v kategorii.

Nedílnou součástí knihovny je již několik let veřejný internet. Knihovna poskytuje tuto službu nejen svým čtenářům, ale i ostatním občanům a návštěvníkům knihovny a to od října 2006 zcela zdarma. Téměř pravidelně jsou v době půjčování obě internetové stanice nepřetržitě obsazeny.

Také v tomto hodnocení jsme obsadili ve své kategorii 1.místo s počtem 512 návštěvníků internetu v roce 2006.

Tolik z materiálu Veřejné knihovny regionu Břeclavska v roce 2006 vydaného Městskou knihovnou Břeclav.

Knihovna je i nadále otevřená vždy ve čtvrtek od 17 – 19 hodin a v sobotu od 15 – 17 hodin.

V tuto dobu je možno si vypůjčit knihy a časopisy různých žánrů, ale také „ brouzdat “ na internetu.