Jevišovka
Naposledy aktualizováno: 11.5.2010

 

B?ezen m?síc ?tená?ů- vyhodnocení

V průb?hu m?síce b?ezna m?li žáci základních škol možnost zú?astnit se mimo jiné také literárních testů na různá témata.

Na otázky testu Co kdo ?ekl o pohádkách a pov?stech odpovídalo celkem 11 ?tená?ů, nejlépe byla vyhodnocena Danihelová Šárka se 7 body.

Dalšího testu D?tské knihy a jejich auto?i se zú?astnilo celkem 6 ?tená?ů a nejlépe byl vyhodnocen Tomáš Marek se 6 správnými odpov??mi z celkem 10 otázek.

Protože v?tšina ?tená?ů si myslí, že ví o internetu tém?? vše, další test byl zam??en práv? na internet. Kvíz o internetu vyplnilo celkem 5 ?tená?ů a nejlépe odpov?d?la na 10 otázek Hradilová Vendula, celkem 8 správných odpov?dí.

Pro kontrolu si mohou ?tená?i testy prohlédnout a porovnat své odpov?di s t?mi správnými.

I když každý test má svého výherce, p?esto i tito výherci mají ješt? mezery, které by si m?li doplnit nejlépe ?tením.

29. 3. 2010

 

 

B?ezen m?síc ?tená?ů

Naše knihovna se na tento pro ?tená?e významný m?síc p?ipravila nejen novým souborem knih z vým?nného fondu, ale také nákupem novým a velmi zajímavých knih.

P?ipravili jsme také n?kolik akcí, které se uskute?ní v průb?hu m?síce b?ezna. Pro d?ti z mate?ské školy p?ipravíme návšt?vu knihovny, výstavku d?tské literatury a nabídneme novinky pro zapůj?ení.

Žáci základní školy se mohou zú?astnit sout?že o ?tená?e roku, který vyhlásila ZŠ za podpory knihoven ( výstavky na vyhlášená témata ) dále mohou sout?žit v literárním kvízech a k?ížovkách.

D?tem, které se zú?astnily zápisu do 1. t?ídy nabízíme bezplatné ?lenství pro rok 2010, pokud se dostaví se svými rodi?i a budou mít o ?lenství v knihovn? zájem.

A všem ?tená?ům nabízíme níže uvedené novinky knih.

Knihovna bude po celý m?síc otev?ená v dobu obvyklou.

 


Nopová,Stanislava
Daiquirita

Picoult,Jodi,1966
Desátý kruh

Picoult,Jodi,1966
Je to můj život

Janouch,Katerina,1964
Nejbližší

Keleová-Vasilková
Pozlátko

Nopová,Stanislava
Pro práci zabíjet

Mann,Reva,1957
Rabínova dcera.Pravdivý p?íb?h ortodoxního židovst

Nopová,Stanislava
Riskantní prázdniny

Keleová-Vasilková,Ta?a,1964
Rozbité št?stí

MacClure,James
Spletitá síť


Nopová,Stanislava,1953
Toridi ( pro d?tské ?tená?e )

Lada,Josef,1887-1957
Velká kniha ?eských ?íkadel ( pro nejmenší ?tená?e )

Nopová,Stanislava
X Terra Incognita

Brown,Dan,1964(22.6.)
Ztracený symbol

27. 2. 2010 

Do knihovny p?ijela paní spisovatelka.

       Ve ?tvrtek ve druhé polovin? půj?ování se ve dve?ích objevila paní, která mi oznámila, že nám p?ivezla n?jaké knihy. Nedův??iv? jsem se zeptala, zda nové?  ??Samoz?ejm?, že nové!?? ?ekla a z nenápadné nákupní tašky za?ala vytahovat jednu knihu za druhou. Pohled na knihy mi napov?d?l, že p?ede mnou stojí autorka t?chto knih. Neuv??itelné! Ani nevím, co se mi v ten moment honilo hlavou. N?které tituly mi byly pov?domé z e-mailové nabídky, ale o autorce jsem nev?d?la vůbec nic. Než jsme vypili  ?aj už jsem v?d?la v kostce vše. Paní Stanislava Nopová pochází ze Zlína a nyní žije v Hradci Králové. Napsala celkem 7 titulů různých žánrů, první byl cestopis o Austrálii, kde asi t?i roky žila. Paní Nopová za velmi krátkou chvíli (než jsme vypili ?aj) mi povypráv?la o všech problémech spojených s vydáním knihy a s její distribucí. Zajímala se nejen o knihovny, ale také o ?tená?e a nakupované knihy. Samoz?ejm?, že jsem si prohlédla nabízené tituly a už jen proto, že preferuji ?eské autory, ale také proto, že m? knihy paní Nopové zaujaly, rozhodla jsem se pro naše ?tená?e n?kolik titulů zakoupit. ?tená?i si mohou zapůj?it tyto knihy paní Stanislavy Nopové:

Daiquirita ?? román pro ženy a pro muže

Pro práci zabíjet ?? napínavý dobrodružný p?íb?h s vizí sci-fi

Riskantní prázdniny ?? sci-fi thriller

X terra inkognita ?? ak?ní thriller

Toridi -  dobrodružná kniha pro d?ti i dosp?lé

     N?kolik ?tená?ů m?lo možnost ú?astnit se naší neplánované besedy, ale fotodokumentaci jsem nemohla ud?lat, jelikož jsem nem?la fotoaparát.  Nevadí! Myslím, že pokud se budou knihy půj?ovat a budou se ?tená?ům líbit, bude to nejv?tší odm?nou pro paní Stanislavu Nopovou. P?eji jí hodn? zdaru p?i psaní dalších knih a v??ím, že se ješt? setkáme.

PS. Samoz?ejm?, že jsem si vybrala jeden titul a hned jsem se za?etla ?? kniha Daiquirita je napínavá a ?te se sama. Doporu?uji.

20. února 2010 , knihovnice Božena Bošiaková

 

Advent v Jevišovce

 První adventní ned?le v Jevišovce byla v?novaná slavnostnímu rozsvícení váno?ního stromu v obci. O kulturní program ve form? literárního pásma se zasloužili ?tená?i místní knihovny. Po rozsvícení váno?ního stromu za doprovodu koled a váno?ních písní byli p?ítomni ob?erstveni horkým ?ajem a sva?eným vínem. Foto na www.obec-jevisovka.cz.

 

Týden knihoven v naší knihovn?

 

  Po celý Týden knihoven od 5. ?? 11. 10 2009  bylo umožn?no seniorům, ženám na mate?ské dovolené a ostatním ob?anům bezplatné zaškolení o základech práce na internetu.     

?terý 6.10. bylo na téma Knihovna pro celou rodinu, kdy jsme o?ekávali rodi?e se svými d?tmi a p?ipravili jsme výstavku literatury d?tské a také nau?né na téma výchova v rodin?.

Akci knihovny Hraní s knihou , která byla zam??ena na ?tení, malování a vypráv?ní o oblíbených knihách využily d?ti a paní u?itelky z naší mate?ské školky. Navštívily knihovnu ve ?tvrtek dopoledne, prohlédly si spoustu knih a také výstavku knih o pohádkách a dokonce si n?kolik knížek půj?ily na ?tení ve školce.

     Pro starší žáky jsme p?ipravili literární sout?ž  ve dvou kategoriích a to na téma knihy Boženy N?mcové Babi?ka, která je nominovaná v anket? Kniha mého srdce a další na téma N?co málo z knih pro d?ti a mládež. Oba testy mohou ?tená?i vyzkoušet do konce m?síce ?íjna 2009.

Knihovna spolupracuje se ZŠ Drnholec v sout?ži Sta? se ?tená?em roku Základní školy v Drnholci ! Podporuje ?tená?e z Jevišovky a celoro?n? bude provád?t výb?r literatury na zadané téma m?síce.

Knihovna vyhlásila anketu pro ?tená?e o spokojenosti s naší knihovnou a s možností návrhu vylepšení služeb knihovny v průb?hu m?síce ?íjna 2009.

    Amnestii dlužníků využilo celkem 5 ?tená?ů a bezplatnou registraci 4 noví ?tená?i.

I nadále bude knihovna otev?ená vždy v úterý a ve ?tvrtek od 17 ?? 19 hodin a v sobotu od 15 ?? 17 hodin.

14. 10. 2009

Prv?á?ci poprvé do knihovny

      Knihovna nabízí žákům 1. ro?níku ZŠ ?lenství v místní knihovn? bez zaplacení registra?ního poplatku do konce roku 2009. Sta?í navštívit knihovnu spolu s rodi?i a vybrat si knihu nebo ?asopis. Prv?á?kům nabízíme velké množství p?kných nových knih pro první ?tení.

Každý nový ?tená? obdrží malý dárek!

3.9.2009 

Za p?kné vysv?d?ení malý dárek

     ?tená?, který se "pochlubí" svým p?kných vysv?d?ením, může si z knihovny odnést malý dárek.  N e v á h e j t e   a p?ineste své vysv?d?ení.      V sobotu 27. 6. 2009 bude knihovna hodnotit ?tená?e za školní rok         2008 - 2009. P?ij?te v dobu obvyklou od 15 - 17hodin.

 Prázdninové půj?ování a provoz knihovny

        Pro všechny ob?any mám jednu dobrou zprávu. Knihovna také o prázdninách bude otev?ená ve ?tvtek od 17 - 19 hodin a v sobotuod 15 do 17 hodin. Máme p?ipravené nové knihy z vým?nného fondu, dále n?kolik novinek nakoupených do fondu naší knihovny a spoustu nových ?asopisů.     T?šíme se na vaši návšt?vu o prázdninách i po prázdninách.

 

?tená?i malovali
         V rámci Dne d?tí m?li ?tená?i možnost zů?astnit se sout?že v malování na chodníku a to jakoukoliv postavu z knihy. Protože malovaly menší d?ti, které zatím nechodí do školy, byli do sout?že za?azeni a zárove? odm?n?ni ?tená?i Sabina Poláková a Patrik Vymazal.
Oba ?tená?i obdrželi v?cnou cenu. Blahop?ejeme.
        

Mezinárodní den d?tí ?? MDD

  V ned?li 31. 5. 2009 v 15 hodin se již tradi?n? sejdou d?ti a jejich rodi?e k oslav? Dne d?tí.

Pokud nám po?así bude p?át a bude možno malovat na ??chodníku?? v y z ý v á m  všechny ?tená?e k namalování nejoblíben?jší postavy z knihy, ?ímž bychom voln? navázali na práv? probíhající anketu Kniha mého srdce.

    T?i nejúsp?šn?jší ilustráto?i budou ocen?ni zvláštní cenou knihovny.


Kniha mého srdce - KMS      

      V m?síci dubnu se knihovna zapojí do celostátní akce vyhlášené ?eskou televizí, ?eským rozhlasem,  Svazem ?eských knihkupců a nakladatelů  a  knihovnami

                         Kniha mého srdce ( KMS ),

jejímž cílem je nalézt nejoblíben?jší knihu obyvatel ?eské republiky. Jedná se o formát po?adu, který uvedla v roce 2003 britská BBC pod názvem ??The Big Read?? (www.bbc.co.uk/bigread).

Od dubna do ?íjna 2009 se uskute?ní rozsáhlý cyklus televizních a rozhlasových po?adů, které budou provázet hlasování ve?ejnosti o nejoblíben?jší knihu. V po?adech vystoupí ?ada známých herců, autorů, politiků, zp?váků a dalších osobností, které vyjád?í svůj vztah k ?etb? i milovaných knihám. Cílem celé akce  není pouze hledání nejoblíben?jší knihy, ale p?edevším široce pojatá popularizace ?etby, literatury, vydávání knih a také ?innosti knihoven.

?tená?i obdrží záložku do knihy a mohou hlasovat na kuponu, který obdrží v knihovn? nebo na www.knihasrdce.cz.                                          

 19. 3.2009   

B?ezen m?síc knihy a internetu

Projekt B?ezen ?? m?síc internetu dovršil v roce 2008 po 11 úsp?šných ro?nících svoji historickou úlohu. ?ada konferencí a aktivit, které díky n?mu vznikly ?i se  rozvinuly, však pokra?uje dále ?? jako ISSS, INSPO, Junior Internet, Zlatý erb, Biblioweb, Noc s Andersenem. BMI sdružení nadále provozuje portál Helpnet.cz a zabývá se dalšími projekty zam??enými na pomoc osobám se zdravotním postižením.

Více na www.brezen.cz

    P?esto naše knihovna se p?ipravuje na tento m?síc zasv?cený knihám a internetu.

Naši d?tští ?tená?i budou mít možnost zú?astnit se sout?ží a také bude vyhodnocena jejich ?etba knih. Pro d?ti i dosp?lé budou p?ipravené výstavky literatury na různá témata s velkým výb?rem knih a ?asopisů.

18. 2. 2009

Soubor z vým?nného fondu

     V minulém týdnu jsme obdrželi do místní knihovny nový soubor knih z vým?nného fondu. Celkem 206 nových knih různých žánrů je p?ipraveno pro ?tená?e  na hezké chvilky o Vánocích. 

T?šíme se na Vaši návt?vu a v průb?hu váno?ních prázdnin následovn?:   v úterý 23. 12. 08 od 17 - 19 hodin, v sobotu 27. 12. 08 od 15 - 17 hod., v úterý 30. 12. 08 od 17 - 19 hodin a v sobotu 3. ledna 2009 od 15 - 17 hodin

 Dále pak v dobu obvyklou.

17. 12. 08 

 

Pro v?rné ?tená?e n?kolik novinek

Lenka Lanczová - Vůn? dešt? -  hezký román pro dívky a ženy

Magda Vá?ová - Past - Milana Kainová až na poh?bu svého manžela zjistí, že m?l se svou milenkou syna, po kterém ona marn? toužila.

Jan Cimický - Hodiny v mlze - Karel a Gábina prožívají lásku v Pa?íži a proslun?né Provenci. Po návratu domů je ?eká velké p?ekvapení - je srpen 1968.

Golden - Gigolo - p?íb?h strhuje svou sv?žestí, je plný vzrušení a lehkomyslné zábavy. Golden úp?imn? a bez p?ikrášlování lí?í život gigolů i žen, které využívají jejich služeb.

Barbara Nesvadbová - Pohádká? - kniha vypráví o mladé žen? Karle, která se snaží najít ideálního partnera a nového otce pro své d?ti. Když se zdá, že okouzlující Mára bude ten pravý, na scénu p?ichází právni?ka Dana, která vše zkomlikuje.

Sandra Brown - Adamův pád - Lila Masonová vynikající fyzioterapeutka sleduje jak se její sestra vdala, m?la d?ti a ona veškerou energii v?nuje pacientům. Adam je t?žký p?ípad, p?esto je odhodlaná mu pomoci k návratu do normálního života, i když sama tím hodn? ztrácí.

Barbara Woodová - Strážkyn? tajemství - Tonina zd?dila po matce posvátnou knihu, která skrývá tajemství rodu a jeho budoucnost. Ví, že musí splnit své poslání  a odhodlan? krá?í vst?íc osudu.

     Tolik novinky ve fondu naší knihovny na záv?r letošního roku.

2. 12. 2008

Zahájení adventu

V ned?li 30. 11. 2008 v 15,30 hodin bude na návsi v naší obci kulturní program,  p?ipravený ?tená?i naší knihovny, k zahájení adventu a po té bude rozsvícen váno?ní strom, který nám bude zá?it po celou dobu adventu a Vánoc. T?šíme se na vaši ú?ast Pro ty, kte?í se nemohou zú?astnit viz. www.obec-jevisovka.cz

 27. 11. 2008 

 

 Den pro d?tskou knihu 2008

Místní knihovna se zapojila do II. ro?níku celostátní akce SKIP 

Den pro d?tskou knihu 2008  pro d?ti a rodi?e p?ipravila:

sout?ž o nejhez?í záložku do knihy, znalostní sout?žní kvíz, turnaj v pexese pro nejmenší ?tená?e

d?tem nabízí: bezplatnou registraci nových ?tená?ů, amnestii dlužníků

T?šíme se na naše ?tená?e v sobotu 29. 11. 2008 od 15 - 18 hodin.

 19. listopadu 2008 

 

Výsledky sout?že Co víš o Jevišovce ?

      Této sout?že se zú?astnilo celkem 8 ?tená?ů. Nejlépe se umístila Bára Matulková, která svou rodnou obec zná velmi dob?e a v testu s 10 otázkami nem?la žádnou chybu. Na druhém míst? s jednou chybou se umístila Pluskalová Maruška a Streška Jan, t?i chyby v testu m?l Petr Bedán a David Šídlo.Test se 4 chybami odeslal Jarek Spodný a Zden?k Hampl, nejvíce chyb m?l Ladík Šídlo. Snad touto zajímavou formou naši ?tená?i obdrželi informace, které dosud o své obci nem?li. 

14.10.08

 

6. ?? 12. ?íjna 2008  Týden knihoven ?? 12. ro?ník

 

Sekce ve?ejných knihoven SKIP vyhlašuje již 12. ro?ník celostátní akce Týden knihoven. Letošní motto op?t dává dostate?ný prostor naší fantazii, abychom se jej chopili z různých úhlů a p?ipomn?li všeobecn? známou v?c ?? ne všichni si ji však zcela uv?domují ?? že bez knihoven to ani v digitálním v?ku nebude možné, a proto se musíme o naše rodinné st?íbro náležit? starat.

 

 

Knihovna ?? rodinné st?íbro

 

    Naše knihovna p?ipravila pro ?tená?e na celý týden od 6. do 11. ?íjna následující akce :

              Výstavu knih ?eských autorů z fondu naší knihovny

              Výstavu díla Karla ?apka

              Denn? akce u internetu pro všechny ú?astníky

              Knihovna pro celou rodinu ?? maminky, tatínkové s d?tmi budou vítáni ve st?edu 8.10. od 17-19 h.

             P?ive? kamaráda ?? zaregistrovaný ?tená?, který p?ivede nového ?tená?e v tomto týdnu do knihovny

                                            a ten se zaregistruje ?? obdrží každý malý dárek a bezplatné ?lenství v knihovn? 

              Amnestie dlužníků ?? všem, kte?í mají platit upomínku bude tato odpušt?na, pokud v tomto týdnu  

                                                 vrátí  vypůj?ené knihy a ?asopisy 

     Knihovna bude otev?ená v pond?lí, v úterý a v pátek od 17 ?? 18 hodin, ve st?edu, ve ?tvrtek od 17 ?? 19 hodin a v sobotu v dobu obvyklou od 15 ?? 17 hodin.

 

 

Knihovna roku 2007 

A?koliv od vyhodnocení knihoven v sout?ži Knihovna roku 2007 uplynulo již n?kolik m?síců, práv? dnes jsme obdrželi od knihovníků Hany a Miroslava Bláhových z Místní knihovny v Kostomlatech pod Milešovkou DVD  ze slavnostního vyhodnocení knihoven v pražském Klementinu. Protože se tohoto vyhodnocení zú?astnila také naše knihovnice spolu se starostou, místostarostou a kroniká?kou naší obce a naše knihovna byla ocen?na, mají ?tená?i možnost si toto DVD zapůj?it a podívat se na toto slavnostní vyhodnocení knihoven.Požádejte o zapůj?ení DVD  knihovnici.

24.7.2008 

 

Op?t nové knihy pro všechny ?tená?e

Snad každý opravdový ?tená? uvítá ve své knihovn? nové knihy.

Z t?ch nejnov?jších uvádíme:

 • Upravujeme zahradu, P?enosné rostliny, Net?esky, Upravujeme hroby, Prostorové obrázky, Strážce vysutých zahrad a Boj o poklad velkých pyramid
 • Krajinou domova I. a II. díl, Všechno v pop?ádku sle?no Karpíšková, Dokud jsme nažovu, Magorie, Postel na nebesích, Růže bez trnů, Mít n?koho rád, Když život bolí, Sólo pro plav?íka, Princip bumerangu atd.
 • Vít?zství nadosah, Mary ty jsi mazaná

Také s vým?nou souboru vým?nného fondu, který by m?l prob?hnout v p?íštím týdnu budou mít ?tená?i možnost vybírat z velkého množství novinek. T?ším se na vaši návšt?vu v dobu obvyklou: ?T 17-19 h, SO 15-17 .

24.7.2008 

 

10 nejlepších d?tských ?tená?ů za posledních 100 dnů.

Na základ? statistiky jsem vyhodnotila d?tské ?tená?e, kte?í nej?ast?ji navštívili knihovnu za posledních 100 dnů podle po?tu výpuj?ek:

1. Kubišová Anna Marie 45

2. Mandíková Nikola 36

3. Streška Jan 34

4. Majerská So?a 27

5. Pluskalová M. a Tiso?ová D. 24

6. Matulková Barbora 22

7. Danihelová Šárka 13

8. Vl?ková Renata 12

9. Wernerová N. a Kubiš M. 11

10. Bedán Petr 10

V??ím, že se p?idají další ?tená?i. Hlavn? o prázdninách budou mít více ?asu na hezkou knihu. Proto knihovna bude otev?ená v dobu obvyklou a to vždy ve ?tvrtek od 17 - 19 hodin a v sobotu od 15 - 17 hodin.

17.6.2008

 

Nové knihy

Blíží se velké prázdniny, proto jsem p?ipravili pro naše ?tená?e nové knihy různých žánrů: nau?né knihy pro d?ti i dosp?lé:

 • P?írodní parky
 • Pohled do vesmíru
 • Průkopníci v?dy a techniky
 • Zem?pisná encyklopedie

Pro nejmenší ?tená?e :

 • Prázdniny s vl?aty - pohádky z ve?erní?ku
 • Pohádky poštovských paná?ků
 • Další pohádky ze statku strýce Josefa

Ženám a dívkám jsou ur?eny :

 • Vzájemné prolínání
 • Anna a t?i králové
 • Duhová touha
 • Touhy pubertální sta?eny
 • Hra na t?etího
 • Polyxena

Napínavá ?etba pro všechny, které zajímá:

 • Hv?zdá? se st?íbrným nosem
 • Šlechetná duše
 • Dar lásky
 • Po nás potopa
 • Ostrov stálého št?stí
 • Smrt jim sluší
 • Plavci
 • Tajemství

Každý ?tená? si vybere hezkou a zajímavou knihu na prázdniny ?i dovolenou..

7. 6. 2008

 

 

 

Oslava MDD

V sobotu 31. 5. 2008 oslavíme v naší obci Mezinárodní den d?tí. Také naše knihovna se zapojí do sváte?ního odpoledne a nabídne d?tským ?tená?ům den otev?ených dve?í, aby také d?ti, které dosud nejsou ?tená?i zaregistrovanými m?li možnost knihovnu navštívit a pop?. se zaregistrovat. Pro d?ti do 15 let bude tato registrace z d a r m a ! Protože oslava za?íná v 15 hodin, knihovna bude otev?ená až od 17 do 18 hodin.

28. 5. 2008

 

Výsledek literárních testů pro ?tená?e

??B?ezen-m?síc knihy a